hit
counter

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja agencije za nekretnine

ROMANO NEKRETNINE”

obrt za posredovanje u prometu nekretninama

vl. Romano Vuković,

21220 Trogir, Bl. A. Kažotića 12

OIB: 89756793271

OPĆE ODREDBE


Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklapa Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina –
"Romano Nekretnine" vl. Romano Vuković


Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Prodavatelja i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, a naročito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.


Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.


Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina). 


Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina.


Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac i/ili kupac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

 

PONUDA NEKRETNINA


Kada nalogodavac angažira agenciju "Romano Nekretnine" vl. Romano Vuković za promet nekretnina,ovlašteni predstavnik agencije dolazi vidjeti nekretninu, dogovara uvjete prodaje i s nalogodavcem potpisuje Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.

Foto zapisom opisuje nekretninu radi prezentacije nekretnine kupcima.
Ponuda Agencije se također temelje na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim i/ili elektroničkim putem od strane Nalogodavca.
Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.
Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i/ili cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana i/ili iznajmljena i/ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje ponuđene nekretnine.

Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.

CIJENA NEKRETNINA
Cijene nekretnina iskazane su u EUR, a plative su u protuvrijednosti kuna.

 

UGOVOR O POSREDOVANJU


Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen. 
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i nalogodavca. U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju nekretnine.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.
Posrednik će temeljem ugovorom o posredovanju vršiti oglašavanje nekretnine na svojim ili drugim web stranicama i/ili tiskovnim medijima.

OBVEZE POSREDNIKA


Posrednik se prema čl. 21. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama NN 107/07 obvezuje obavljati osobito sljedeće:

1.  izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo i/ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i eventualne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine, upisanih stvarnih prava ili drugih prava trećih osoba na nekretnini   
2.  upozoriti Nalogodavca sa nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu
3.  upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine 
4.  nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi sklapanja pravnog posla    
5.  posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla  
6.  tražiti priliku za sklapanje ugovora o posredovanom poslu između Nalogodavca i treće osobe i to pažnjom dobrog gospodarstvenika
7.  oglasiti nekretninu radi što bolje prezentacije nekretnine na tržištu te obaviti i druge radnje koje prelaze uobičajenu prezentaciju 
8.  posredovati pri primopredaji nekretnine 
9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište
10.  omogućiti pregled nekretnina Nalogodavu i trećim osobama
11.    u suradnji s odvjetničkim uredom izraditi za Nalogodavca Predugovor o kupoprodaji, Ugovor o kupoprodaji,Tabularnu izjavu, Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na nekretnini kod nadležnog Općinskog suda, Zemljišno – knjižnog odjela

 

OBVEZE NALOGODAVCA


Prema čl. 23. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/07 ovim ugovorom o posredovanju nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:

1.    obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
2.    dati Posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo ne nekretnini koja je predmet posredovanja
3.    upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
4.    ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine i to u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora
5.    osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla neposredni pregled nekretnine
6.    obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika
7.    isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine u iznosu od 2 - 4 % od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine, i to neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojega je Nalogodavac sklopio sa trećom osobom, kojim aktom je Nalogodavcu isplaćen iznos na ime kapare i/ili dijela i/ili ukupne kupoprodajne cijene nekretnine
8.    nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja

 

OBVEZE PREMA KUPCU


Kada se kupac obrati agenciji radi kupnje određene nekretnine, sklapa se Ugovor o posredovanju kod prometa nekretnina između agencije i Kupca.
Agencija vrši sljedeće usluge:
-Kupcu predočuje dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje,
-sastavlja Predugovor i/ili Ugovor o kupoprodaji nekretnine,
-kod javnog bilježnika organizira ovjeru potpisa Nalogodavcai Kupca,
-Prestavnik agencije prisustvuje isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se radi i zapisnik o primopredaji.

Agencija
"Romano Nekretnine" vl. Romano Vuković za kupca obavlja sljedeće radnje:
a) poreznoj upravi podnosi poreznu prijavu
b) uređuje svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s Nalogodavca na Kupca.
c) u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog Općinskog suda predaje Ugovor o kupoprodaji nekretnine s Prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva na Kupca.

Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnine agencija naplaćuje proviziju od Kupca .
 

 POSREDNIČKA USLUGA


Smatra se da je Posrednik obavio posredničku uslugu ukoliko je Nalogodavcu omogućio vezu s trećom osobom (fizičkom i/ili pravnom) radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla, a naročito ako je:
1.    neposredno odveo i/ili uputio Nalogodavcu treću osobu (fizičku i/ili pravnu) radi razgledavanja nekretnine koja je predmet posredovanja
2.    organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja o sklapanju pravnog posla
3.    Nalogodavcu priopćio ime, i/ili broj telefona (fiksnog ili mobilnog), i/ili broj telefaksa, i/ili e-maila osobe ovlaštene za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla i/ili točnu adresu treće osobe zainteresirane za sklapanje pravnog posla
4.    omogućio Nalogodavcu kontakt sa trećom osobom na bilo koji drugi način koji ne ostavlja sumnju u identifikaciju ovlaštene osobe za pregovaranje i/ili sklapanje pravnog posla

 

POSREDNIČKA NAKNADA I TROŠKOVI POSREDOVANJA


Posrednik za svoj rad naplaćuje posredničku naknadu u najvišem ukupnom iznosu do 6% od utvrđene kupoprodajne cijene nekretnine.
Posrednik za svoj rad naplaćuje naknadu od Nalogodavca u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju, sukladno cjeniku Agencije.
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane međusobno zaključe (predugovor ili konačni ugovor).
Naknada obuhvaća uobičajene troškove posredovanja, osim troškova koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
Posredniku pripada pravo i na troškove nastale tijekom posredovanja, a koji troškovi prelaze uobičajene troškove posredovanja.
O troškovima koji prelaze uobičajene troškove posredovanja i obvezi plaćanja istih Posrednik će pisanim putem obavijestiti Nalogodavca .Posredničku naknadu Nalogodavc je obvezan platiti na račun Posrednika u roku od 8 dana od ispostavljanja računa.
Na iznos posredničke naknade Posrednik će obračunati PDV po zakonski propisanoj stopi.


Ukoliko Nalogodavac odustane od sklapanja pravnog posla tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti Posredniku realne troškove nastale tijekom posredovanja odnosno isplatiti Posredniku troškove utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih efektivno nastalih troškova.


Nalogodavac je dužan isplatiti Posredniku posredničku naknadu u slučaju kada sa osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključi pravni posao različit od posredovanog, a koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.


Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i u slučaju da ona nije izričito ugovorena ugovorom o posredovanju.
Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.


 

CJENIK POSREDNIČKIH USLUGA


Usluga    Posrednička naknada
Kupnja nekretnine     2%-4%
Prodaja nekretnine    2%-4%


•    troškove upravnih biljega i drugih pristojbi snosi Prodavatelj

 

TRAJANJE UGOVORA I PRESTANAK UGOVORA


Ugovor o posredovanju se sklapa na određeni vremenski rok sukladno dogovoru između Nalogodavaca i Posrednika i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen posao za koji se posredovalo.
Stranke mogu otkazati Ugovor o posredovanju i prije isteka roka na koji je Ugovor sklopljen iz osobito opravdanog razloga i to isključivo pisanim putem bilo koje od ugovornih strana.
Otkazni rok iznosi 8 (osam) dana od primitka otkaza.
Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku nastale troškove posredovanja a naknada ne može biti manja od 1,5 % početne navedene cijene .
Ako Ugovor o posredovanju prestane istekom vremena ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakvih potraživanja.

 

OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA


Na odnose izmedu nalogodavaca i agencije proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uredeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Za moguće sporove nadležan je sud najbliži sjedištu agencije.

 

 

ROMANO NEKRETNINE”

obrt za posredovanje u prometu nekretninama

vl. Romano Vuković,

21220 Trogir, Bl. A. Kažotića 12

OIB: 89756793271